ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

เชิญนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.35 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารบุญรอด บัณฑสันต์