กำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 (รอบ 3)

แนวปฏิบัติในกรณีผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ  Download

  • รับสมัคร รอบที่ 3
วันนี้ – 31 พ.ค. 63
  • แจ้งการเลือก Cluster 2 อันดับ

    โดยสามารถศึกษาข้อมูลของ cluster ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ที่ผู้สมัครมีประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยได้ที่ www.elec.eng.chula.ac.th/grad
21-22 มิ.ย. 63

คลิกเพื่อเลือก Cluster

  • ประกาศรายชื่อพร้อมตรวจสอบตารางเวลาและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธี online ด้วยโปรแกรม Zoom
29 มิ.ย. 63 Download
  • ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์
1-3 ก.ค. 63
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รอบ3)
 13 ก.ค. 63
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก 1/2563
    (รอบ 1 รอบที่ 2)
5 มิ.ย. 63 Download

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 Download

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับระดับ ปริญญาโท

1.  ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีปกติ และ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ

2.  ศึกษาข้อมูลของ Cluster ต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.  เลือก Cluster สองอันดับ โดยระบุลำดับ 1, 2 ตามความต้องการเข้าศึกษาเป็นลำดับแรก และลำดับถัดไป

5.  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และดำเนินการสมัครเข้าศึกษา ตามวิธีการซึ่งได้แจ้งไว้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือไปที่เว็บรับสมัครโดยตรง ที่นี่

6.  ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ดูเกณฑ์คะแนนได้ ที่นี่

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 45 / TOEFL 450 / IELTS 4.0

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 30 / TOEFL 400 / IELTS 3.0

(หากเข้ามาศึกษาแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) **หมายเหตุ คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครทุนการศึกษาอาจจะแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนข้างบนนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครอาจได้รับการยกเว้นคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หากมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

2.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

3.  ประกาศหัวข้อสอบเข้าสำหรับศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2563 ที่นี่ และ ตัวอย่างข้อสอบ ที่นี่

4.  ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครได้ที่ www.ee.eng.chula.ac.th หรือ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad และ www.grad.chula.ac.th

————————————————————————————–

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาเอก

1.  ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 

2.  ติดต่อกับอาจารย์ที่ตนต้องการจะทำวิทยานิพนธ์ด้วยโดยดูข้อมูลของอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ www.ee.eng.chula.ac.th และ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad หรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.  ระบุ Cluster ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ และกรอกชื่ออาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ผู้สมัครคาดว่า หรือมีความประสงค์จะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่านนั้นๆ ด้วย 

4.  จัดส่งจดหมาย recommend 2 ฉบับ โดย 1 ฉบับ ต้องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม สำหรับเป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามขั้นตอนการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

5.  แจ้งหัวข้องานวิจัยที่จะนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์มาที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 022186494 และที่ ruangrong.k@chula.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากไม่แจ้งหัวข้อมที่จะนำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรจะไม่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้ท่านและจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีข้อยกเว้น)

6.  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และดำเนินการสมัครเข้าศึกษา ตามวิธีการซึ่งได้แจ้งไว้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือไปที่เว็บรับสมัครโดยตรง ที่นี่

7.  ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่นี่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 67 / TOEFL 525 / IELTS 5.5

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 45 / TOEFL 450 / IELTS 4.0 (หากเข้ามาศึกษาแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) **หมายเหตุ คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครทุนการศึกษาอาจจะแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนข้างบนนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครอาจได้รับการยกเว้นคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หากมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

2.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

3.  ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครได้ที่ www.ee.eng.chula.ac.th หรือ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad และ www.grad.chula.ac.th