ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ ป.โท-เอก ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ รอบที่ 3

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (ป.โท/ปกติ)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

**********************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 3)….ที่นี่

**********************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 3)….ที่นี่

**********************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 3)….ที่นี่

**********************

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ภาคการศึกษาต้น/ปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา….ที่นี่

โปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศใหม่ของภาควิชาฯ ที่นี่เร็วๆ นี้

**********************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 2)…ที่นี่

**********************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2560  (รอบที่ 1)…ที่นี่

————————————————————————————–

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท

1.  ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีปกติ และ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ

2.  ศึกษาข้อมูลของ SRA (strategic research area) ต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.  ตรวจสอบคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาใน SRA ใดได้บ้าง ดูตารางคุณวุฒิ ที่นี่

4.  เลือก SRA สองอันดับ โดยระบุลำดับ 1, 2 ตามความต้องการเข้าศึกษาเป็นลำดับแรก และลำดับถัดไป โดยเขียนที่มุมบนขวาของใบสมัคร

5.  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และดำเนินการสมัครเข้าศึกษา ตามวิธีการซึ่งได้แจ้งไว้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือไปที่เว็บรับสมัครโดยตรง ที่นี่

6.  ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ดูเกณฑ์คะแนนได้ ที่นี่

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 45 / TOEFL 450 / IELTS 4.0

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 30 / TOEFL 400 / IELTS 3.0

(หากเข้ามาศึกษาแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) **หมายเหตุ คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครทุนการศึกษาอาจจะแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนข้างบนนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครอาจได้รับการยกเว้นคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หากมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

2.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

3.  ประกาศหัวข้อสอบเข้าสำหรับศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2560 ที่นี่ และ ตัวอย่างข้อสอบ ที่นี่

4.  ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครได้ที่ www.ee.eng.chula.ac.th หรือ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad และ www.grad.chula.ac.th

 

————————————————————————————–

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาเอก

1.  ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีปกติ และ ที่นี่ สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ

2.  ติดต่อกับอาจารย์ที่ตนต้องการจะทำวิทยานิพนธ์ด้วยโดยดูข้อมูลของอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ www.ee.eng.chula.ac.th และ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad หรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.  ระบุกลุ่มวิจัยเชิงกลยุทธ (Strategic Research Area :SRA) ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ และกรอกชื่ออาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ผู้สมัครคาดว่า หรือมีความประสงค์จะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือก ไว้ด้านบนสุดของแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่านนั้นๆ ด้วย (ให้เขียนด้วยลายมือลงบนมุมบนขวามือของใบสมัครหน้าแรก)

4.  จัดส่งจดหมาย recommend 2 ฉบับ โดย 1 ฉบับ ต้องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม สำหรับเป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามขั้นตอนการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

5.  แจ้งหัวข้องานวิจัยที่จะนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์มาที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 022186494 และที่ ruangrong.k@chula.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากไม่แจ้งหัวข้อมที่จะนำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรจะไม่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้ท่านและจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีข้อยกเว้น)

6.  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และดำเนินการสมัครเข้าศึกษา ตามวิธีการซึ่งได้แจ้งไว้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือไปที่เว็บรับสมัครโดยตรง ที่นี่

7.  ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 67 / TOEFL 525 / IELTS 5.5

คะแนนขั้นต่ำ: CUTEP 45 / TOEFL 450 / IELTS 4.0 (หากเข้ามาศึกษาแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) **หมายเหตุ คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครทุนการศึกษาอาจจะแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนข้างบนนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครอาจได้รับการยกเว้นคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หากมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

2.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

3.  ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครได้ที่ www.ee.eng.chula.ac.th หรือ  www.ee.eng.chula.ac.th/grad และ www.grad.chula.ac.th