****************************

กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการส่งผลสอบต่าง ๆ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 …ที่นี่

Schedule of graduate students thesis/dissertation examination proceeding …here


กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะขอจบในภาคปลาย ปี 2560

ภายในวันพฤหัสที่ 26 เมษายน 2561  อ่านประกาศคลิกที่นี่

——————————————————————————————

**นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันสอบ

**Graduate student who want to take thesis proposal examination please made and submit to department at least 10 days before the examination date.

———————————————–

Deadlines for approval of thesis proposal, thesis examination, submission of completed thesis, dissemination of thesis and submission of various examination results for students who plan to graduate in the 2017 academic year……Download
————————————————

กำหนดวันสุดท้ายการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า

กรณีชำระเงินเพิ่ม 3,000 บาท

1) ต้องส่งแบบฟอร์มสำหรับนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังกำหนด
    ที่ภาควิชาฯ ภายใน 24 กรกฎาคม 2561
2) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่ภาควิชาฯ ภายใน 1 สิงหาคม 2561

———————————————-

For Thai Applicants-

Please download documents for Thesis proposal examination

Thesis proposal examination [Part 1]

Thesis proposal examination [Part 2]

Please download documents for Thesis examination

050716-1-Manual-documents_Thesis_VerThai_revised

 

For International Applicants-

Please download documents for Thesis proposal examination

Thesis proposal examination [Part 1]

Thesis proposal examination [Part 2]

Please download documents for Thesis examination

050716-2-Manual-Document_Thesis_VerEng_revised