****************************

กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการส่งผลสอบต่าง ๆ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 …ที่นี่

——————————————————————————————

**นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ทำการ ก่อนวันสอบ

**Graduate student who want to take thesis proposal examination please made and submit to department at least 2 weeks before the examination date.

———————————————–

Deadlines for approval of thesis proposal, thesis examination, submission of completed thesis, dissemination of thesis and submission of various examination results for students who plan to graduate in the 2019 academic year……Download
————————————————

กำหนดวันสุดท้ายการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า
กรณีชำระเงินเพิ่ม 3,000 บาท

1) ต้องส่งแบบฟอร์มสำหรับนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังกำหนด
    ที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
2) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

———————————————-

For Thai Students Applicants-

Please download documents for Thesis proposal examination

  • Download Manual & Documents Proposal   PDF   Docx

Please download documents for Thesis examination

  • Download documents for Thesis examination  PFD  Docx

For International Stedents Applicants-

Please download documents for Thesis proposal examination PDF Docx

Please download documents for Thesis examination PDF Docx

Remuneration Form for the Proposal/Thesis Examination Committee Members