กำหนดการสอบและรายชื่อผู้รับผิดชอบออกข้อสอบวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งรายชื่อวิชาความรู้ชั้นสูงเฉพาะสาขาที่เคยจัดสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 2102897 Qualify Exam ประจำปีการศึกษา 2/2559 (here)

 

————————–

 

  • Faculty of Engineering would like to announce the schedule for the 2nd Qualifying examination (Semester 2/2016). PhD students who have registered for Qualifying Examination (2102897), please click (here)

Please download criteria  for Ph.D. course  Qualifying Examination.

  • For instruction manual of Qualifying exam (Thai students) click (here)
  • For procedure form of Qualifying exam (All students) click (here)