กำหนดการสอบและรายชื่อวิชาความรู้ชั้นสูงเฉพาะสาขาที่เคยจัดสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 2102897 Qualifying Exam ประจำปีการศึกษา 2561 (here)

————————–

Please download criteria  for Ph.D. course  Qualifying Examination.

  • For instruction manual of Qualifying exam (Thai students) click (here)
  • For procedure form of Qualifying exam (All students) click (here)

แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก Download