ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560….ที่นี่

****************************************

รับสมัครนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบหรือกำลังจบ ป.ตรี และต้องการศึกษาระดับ ป.โท-เอก โดยนักศึกษาต้องได้ (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของชั้น หรือ

จบหรือกำลังจบ ป.โท และต้องการศึกษาระดับ ป.เอก โดยต้องมีผลการเรียน ป.ตรี ไมน่้อยกว่า3.00 และป.โท ไม่น้อยกว่า3.50 และมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน TCI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ยอมรับ

หัวข้องานวิจัยวิทยานิพนธ์ – การประยุกต์ใช้ไดอิเล็กโตรโฟเรซิสกับการคัดแยกอนุภาคและเซลล์ในระบบจุลภาค

การสนับสนุนนิสิตจะได้รับ

 • ค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาของหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ 11,000 บาท
 • ค่าวัสดุในการวิจัย
 • เงินสนับสนุนการไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ไม่เกิน 1 ปี)
 • เงินสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศ และต่างประเทศ

สนใจติดต่อ ศ.ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ. boonchai.t@chula.ac.th

****************************************

รับสมัครนิสิตปริญญาตรีเพื่อรับทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท – เอก ในกลุ่มวิจัย Bioelectronics

เงื่อนไข

 • เป็นนิสิตจบปริญญาตรีในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านการประยุกต์ใช้ MEMS หรือ Nano-Engineering กับ Biomedical Application
 • มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3.25
 • มีคำแนนภาษาอังกฤษ CUTEP ไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 60 หรือ IELS ไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5.0

หัวข้องานวิจัย : Cell Encapsulation Manipulation in Micro-/Nano-systems

การสนับสนุน

 • ค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาหลักสูตร (5ปี)
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 11,000 บาท/เดือน
 • เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย
 • เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานใน Conferences

สนใจติดต่อ ศ.ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ. boonchai.t@chula.ac.th

****************************************

ทุนโครงการศิษย์ก้นกุฏิระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 2/2561

จำนวนทุน: 10 ทุน

***ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

——————————————–

ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2/2561 

***ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

—————————————————————————————–

ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโทเพื่อเครือข่ายความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2/2561 

***ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

****************************************

SCHOLARSHIP CU-HUAWEI 2018

 • ด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Huawei Technologies (Thailand) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • โปรดดูเงื่อนไขการรับทุนในเอกสารที่แนบ <SCHOLARSHIP APPLICATION>
 • ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ <APPLICATION-Eligibility>
 • ใบสมัครทุน collaborative research สำหรับนิสิต ป.โท ที่ได้รับทุนฯ แล้ว ดาวน์โหลดได้ที่ <Application CR EE_v2final>
 • กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 สามารถส่งได้ที่ preeyaporn.t@chula.ac.th โทร 02-2186493
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 211 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

 • จำนวนทุน: 100 ทุนต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ไทย / english)
 • กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • จำนวนทุน: 10 ทุน ป.เอก ต่อปี : 30 ทุน ป.โท ต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2561

 • จำนวนทุน: 15 ทุนต่อปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่) (ประกาศเพิ่มเติม)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (นิสิตแรกเข้า) ทุกคนจะได้รับการพิจารณารับทุนนี้เมื่อสมัครเข้าศึกษาหากไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ใบสมัคร…ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

รายละเอียด