รับสมัคร POST-DOCTORAL สำหรับโครงการวิจัยด้าน MICRO-DEVICES, MICROENGINEERING

—————————————————————————————–

รับสมัครทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัยกลุ่ม MICRO-DEVICES

—————————————————————————————–

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษแก่นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

—————————————————————————————–

รับสมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเศกสมโภช

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่

—————————————————————————————–

ทุนโครงการศิษย์ก้นกุฏิระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2563

จำนวนทุน: 10 ทุน

—————————————————————————————–

ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2563

จำนวนทุน: 10 ทุน

—————————————————————————————–

รับสมัครทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัยกลุ่ม BIOELECTRONICS

—————————————————————————————–

ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโทเพื่อเครือข่ายความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 1/2563

จำนวนทุน: 5 ทุน

——————————————————————-

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2563 

 • จำนวนทุน: 100 ทุนต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ไทย / english)

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่

****************************************

ทุนเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

 • จำนวนทุน: 10 ทุน ป.เอก ต่อปี : 30 ทุน ป.โท ต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2563

 • จำนวนทุน: 15 ทุนต่อปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่) (ประกาศเพิ่มเติม)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (นิสิตแรกเข้า) ทุกคนจะได้รับการพิจารณารับทุนนี้เมื่อสมัครเข้าศึกษาหากไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ใบสมัคร…ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

SCHOLARSHIP CU-HUAWEI 2019

 • ด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Huawei Technologies (Thailand) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • โปรดดูเงื่อนไขการรับทุนในเอกสารที่แนบ <SCHOLARSHIP APPLICATION>
 • ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ <APPLICATION-Eligibility>
 • ใบสมัครทุน collaborative research สำหรับนิสิต ป.โท ที่ได้รับทุนฯ แล้ว ดาวน์โหลดได้ที่ <Application CR EE_v2final>
 • กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถส่งได้ที่ preeyaporn.t@chula.ac.th โทร 02-2186493
 • กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 210 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์
 • ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • Download ประกาศผลผู้ได้รับทุน
  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก มาเซ็นยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนที่ธุรการภาควิชาฯ (ปรียาภรณ์) และส่งอีเมล์ให้คุณวีรดา ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562​

—————————————————————————————–

รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่

—————————————————————————————–

 รับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง Post Doc

——————————————–

รับสมัครทุนปริญญาเอกศักยภาพสูง

****************************************