ทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดรับสมัครทุนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถเสนอโครงการได้ที่ https://portal.research.chula.ac.th โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
หรือสามารถดูข้อมลทั้งหมดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/project/grant-for-research-th/
—————————————-

ประกาศทุนสนับสนุนทีมวิจัยของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนทีมวิจัยของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่นี่ และ ประกาศเพิ่มเติม


การสมทบทุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ประกาศ


ทุนสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อการเข้าร่วมประชุมและ/หรือสัมมนาวิชาการ

รายละเอียดและใบสมัคร

—————————————–

ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน ได้แก่
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

โดยจะประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม 2560

ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทรศัพท์ 0 2278 8252-60

ทุนพัฒนานักวิจัย
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา

—————————————–

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ประกาศทุน

แบบเสนอขอรับทุน ปีงบประมาณ 2559

—————————————–

ทุนของ JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE

http://www.jsps.go.jp/english/e-grants/index.html

————————–

ทุนจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

รายละเอียด ภายในเวปไซต์

http://rgj.trf.or.th/main/home-th/

————————–

Faculty Staff Grant for Academic Event Attendance

Announcement
Application Form

———————————-

Grant from Office of Research Affairs

(here)